q[g 1
Eh 1


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 4 F@S 8 5:27.591 38.961 8
2 1 c@v 8 13.733 13.733 5:41.324 38.833 4
3 2 c@ 7 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:19.584 40.015 4 ANA
4 3 0 --8 Lap#-- --7 Lap#-- 0.000 -.--- - k

q[g 1
Eh 2


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 1 c@v 8 5:26.858 39.076 8
2 2 c@ 8 3.530 3.530 5:30.388 39.394 7 ANA
3 3 7 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:11.238 40.964 7 k
4 4 F@S 7 10.347 10.347 5:21.585 39.976 4

q[g 1
Eh 3


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 1 c@v 8 5:31.453 39.511 7
2 2 c@ 8 7.688 7.688 5:39.141 40.379 3 ANA
3 3 7 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:25.186 40.829 3 k
4 4 F@S 7 10.235 10.235 5:35.421 43.197 1

q[g 2
Eh 1


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 1 Rc@ 7 4:28.022 35.777 2 ANA
2 3 7 46.681 46.681 5:14.703 40.535 4
3 2 @ms 7 1:11.608 24.927 5:39.630 36.689 3

q[g 2
Eh 2


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 2 @ms 8 5:14.564 37.309 3
2 1 Rc@ 8 2.764 2.764 5:17.328 36.293 2 ANA
3 3 1 --7 Lap#-- --7 Lap#-- 40.588 40.588 1

q[g 2
Eh 3


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 1 Rc@ 9 5:30.715 36.098 2 ANA
2 2 @ms 8 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:09.509 37.084 8
3 3 3 --6 Lap#-- --5 Lap#-- 2:11.910 40.923 2

q[g 3
Eh 1


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 2 Ł@ 9 5:30.078 35.571 8 y
2 1 n@L 9 3.686 3.686 5:33.764 36.768 3
3 3 ҁ@g 8 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:17.881 37.629 3

q[g 3
Eh 2


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 2 Ł@ 9 5:29.880 35.794 1 y
2 1 n@L 8 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:00.782 36.352 1
3 3 ҁ@g 8 20.769 20.769 5:21.551 37.365 3

q[g 3
Eh 3


Pos. # O Lap# GAP Total Best In Lap s{
1 2 Ł@ 8 5:09.743 36.231 4 y
2 1 n@L 8 4.925 4.925 5:14.668 36.711 1
3 3 ҁ@g 8 11.592 6.667 5:21.335 37.315 1

20170723 AZGPOFF

20170723 AZGPOFF
Wv: 1


Pos. # O Lap# Total s{
1 2 Ł@ 9 5:29.880 y
2 1 Rc@ 9 5:30.715 ANA
3 1 n@L 9 5:33.764
4 2 @ms 8 5:09.509
5 3 ҁ@g 8 5:17.881
6 1 c@v 8 5:26.858
7 4 F@S 8 5:27.591
8 2 c@ 8 5:30.388 ANA
9 3 7 5:11.238 k
10 3 7 5:14.703